Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

                                                                                                    
Vážený zákazník,

 aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1.Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť LIFEBOOST, s.r.o., zapísaná na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka 50140/V, Narcisová 6, 040 11 Košice, IČO: 53326032, DIČ: 2121355269, IČ DPH: SK2121355269, email: info@lifeboost.sk,  tel. č. +421 905 777 011  (ďalej len „prevádzkovateľ“).


2. Aké osobné údaje spracúvame?

 • Eshop
  Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., email.
 • Kúpne zmluvy

  Aby ste sa mohli s Vami uzatvoriť kúpnu zmluvu mimo internetového obchodu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o predmete zmluvy, tel. č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, pracovná pozícia kontaktnej osoby, tel. č. kontaktnej osoby, e-mail kontaktnej osoby.
 • Evidencia reklamácií

  Aby sme  mohli  vybaviť Vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely,

  údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie,

  tel.č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.
 • Marketing

  Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  email.
 • Vernostný program

  Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, údaje o počte bodov, kontaktná osoba, tel. č., email.
 • Súťaž

  Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko, adresa tel.č., email a podpis.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

  • E-shop

   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
  • Kúpne zmluvy

   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru a jej plnenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.
  • Účtovníctvo

   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.
  • Evidencia reklamácií

   Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.
  • Marketingová komunikácia

   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 
  • Vernostný program

   Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.
  • Súťaž

   Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na súťaži  a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

  4. Aký je náš oprávnený záujem?

   Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

   5. Komu vaše údaje poskytujeme?

   Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi.

   V prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona dopravcovi a dodávateľovi.

   Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje firme TESCOMA, s.r.o.  so sídlom v ČR, firme RON Software, spol. s.r.o. a firme ACOMWARE s.r.o. Tieto spoločnosti nám zabezpečujú server a softvérové riešenia na spracúvanie vašich osobných údajov.

   6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

   Účtovníctvo

   Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

   E-shop

   Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

   Kúpne zmluvy

   Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

   Evidencia reklamácii

   Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

   Marketing

   Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

   Vernostný program

   Dokumenty týkajúce sa vernostného programu  sa uchovávajú po dobu využívania vernostného programu danou osobu. Keď požiada o vyradenie z vernostného programu, je potrebné osobné údaje vymazať.

   Spotrebiteľská súťaž

   Dokumenty týkajúce sa súťaže sa uchovávajú po dobu jej trvania a osobné údaje o výhercoch po nevyhnutnú dobu pre uplatnenie prípadných nárokov, max. po dobu 5 rokov.
    

   7. Kam prenášame vaše osobné údaje?

   Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny. Vaše osobné údaje prenášame do Českej republiky, kde je umiestnený server, na ktorom sú uložené.  Vaše osobné údaje prenášame tiež do Nemecka, kde je umiestnený server používaný pre marketingovú komunikáciu.  

   8. Nie ste spokojný?

   Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email eshopsk@tescoma.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

   9. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

   Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách:

   1. program Omega - Kros účtovníctvo

   2. fakturačný systém iDoklad

   3. administrácia prostredníctvom platformi Upgates

   10. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

   Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené o ochrane vašich osobných údajov. Rozsah ich kompetencií vyplýva z pracovnej zmluvy a z pokynov prevádzkovateľa.  

   11. Aké máte práva?

   1. Právo na prístup k údajom

   Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

   1. Právo na opravu

   Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

   1. Právo na vymazanie

   Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

   • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

   • odvoláte svoj súhlas;

   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

   1. Právo na obmedzenie spracúvania

   Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

   • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

   • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

   1. Právo na prenosnosť údajov

   Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

   1. Právo namietať

   Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

   • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

   • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

   • vytvárania profilu zákazníka,

   môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

   12. Ako môžete tieto práva vykonávať?

   S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

   • emailom na info@lifeboost.sk

   • zaslaním oznámenia do sídla prevádzkovateľa

   • prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle www.tescoma.sk

   Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

   Záverečné ustanovenia

   Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 14. marca 2022.

   Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.